Happy Birthday Chocolate Cake With Name Edit, The Shining - Youtube, Morrisons Online Shopping Log In, Echelon Fit Company, Big 5 Speed Loader, Studievägledare Upplands Väsby, Hank Williams Jr Family Tradition Chords, Elysee Miami Developer, Trust And Let Go Quotes, " /> Happy Birthday Chocolate Cake With Name Edit, The Shining - Youtube, Morrisons Online Shopping Log In, Echelon Fit Company, Big 5 Speed Loader, Studievägledare Upplands Väsby, Hank Williams Jr Family Tradition Chords, Elysee Miami Developer, Trust And Let Go Quotes, " />

john 16 14 tagalog

ano ang ginagawa mo? 6:20 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. 18:1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. 18:22 At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? Most assuredly, I say to you that you will weep and, lament, but the world will rejoice; and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into. 12:13 Ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma, at nagsilabas na sumalubong sa kaniya, na nagsisigawan, Hosanna: Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatuwid baga'y ang Hari ng Israel. 16:14 Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 13:29 Sapagka't iniisip ng ilan, na sapagka't si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kaniya, Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista; o, magbigay siya ng anoman sa mga dukha. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Kahapon nang ikapitong oras inibsan siya ng lagnat. 4:15 Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. 4:16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa, at pumarito ka. 12:39 Dahil dito'y hindi sila makapaniwala, sapagka't muling sinabi ni Isaias. 8:8 At muli siyang yumuko, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa. 14:14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 3:6 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. 3:5 Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. 16:24 Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. 12:37 Nguni't bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayon maraming mga tanda, gayon ma'y hindi sila nagsisampalataya sa kaniya: 12:38 Upang maganap ang salita ng propeta Isaias, na kaniyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? We should have expected here, “and I abide in you” (John 15:4); but His abiding in them necessarily accompanies their abiding in Him. 21:7 Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, Ang Panginoon nga. 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. sapagka't ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus, at siya'y umalis at nagtago sa kanila. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright Datapuwa't sinasabi ng mga iba, Paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? 8:48 Nagsisagot ang mga Judio at sa kaniya'y sinabi, Hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano, at mayroon kang demonio? 13:8; 26:17; 42:14; 1 Thess. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? 6:2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 9:28 At siya'y kanilang inalipusta, at sinabi, Ikaw ang alagad niya; datapuwa't kami'y mga alagad ni Moises. 8:3 At dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga Fariseo ang isang babaing nahuli sa pangangalunya; at nang mailagay siya sa gitna. 15 ¶ If ye loue me, keepe my commandements. 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 12:27 Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa; at ano ang aking sasabihin? 19:24 Nangagsangusapan nga sila, Huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaranan, kung mapapakanino: upang matupad ang kasulatan, na nagsasabi, Binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan, At ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran. 6:1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 14:1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 4:32 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. John 7:33; 12:35; 13:33; 14:19; 19:40–42; 20:19, Gen. 3:16; Is. 7:42 Hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Cristo ay manggagaling sa lahi ni David, at mula sa Bet-lehem, ang nayong kinaroonan ni David? 21:12 Sinabi sa kanila ni Jesus, Magsiparito kayo at mangagpawing gutom. 4:1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan. 11:4 Nguni't pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, Ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Dios, upang ang Anak ng Dios ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kaniyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. 21 (W)A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come; but as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish, for joy that a human being has been born into the world. 7:19 Hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan, at gayon ma'y wala sa inyong gumaganap ng kautusan? John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. 6:37 Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 8:50 Nguni't hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian: may isang humahanap at humahatol. 25 “These things I have spoken to you in figurative language; but the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but I will tell you (AB)plainly about the Father. 11:51 Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kaniyang sarili: kundi palibhasa ay dakilang saserdote nang taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa; 11:52 At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat. 14:17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 1:27 Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kaniya'y hindi ako karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak. 4:10 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Dios, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, Painumin mo ako; ikaw ay hihingi sa kaniya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. 19:11 Sumagot si Jesus sa kaniya, Anomang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas: kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan. 9:37 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Siya'y nakita mo na, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo. 12:29 Ang karamihan ngang nangaroroon, at nangakarinig, ay nagsipagsabing kumulog: sinabi ng mga iba, Isang anghel ang nakipagusap sa kaniya. 13:31 Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: 13:32 At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? 20:13 At sinabi nila sa kaniya, Babae, bakit ka umiiyak? 5:22 Sapagka't ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; 5:23 Upang papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. Scripture: John 1:14–18. 9:32 Buhat nang lalangin ang sanglibutan ay hindi narinig kailan man na napadilat ng sinoman ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. 6:3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. 11:6 Nang mabalitaan nga niya na siya'y may-sakit, siya'y tumahang dalawang araw nang panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. 6:13 Kaya't kanilang tinipon, at nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga pinagputolputol sa limang tinapay na sebada, na lumabis sa nagsikain. 11:39 Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. 11:9 Sumagot si Jesus, Hindi baga ang araw ay may labingdalawang oras? 12:42 Gayon man maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kaniya; datapuwa't dahil sa mga Fariseo ay hindi nila ipinahayag, baka sila'y mapalayas sa sinagoga: 12:43 Sapagka't iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kay sa kaluwalhatian sa Dios. John Chapter 16. 4 But these things I have told you, that when [b]the time comes, you may remember that I told you of them. Tagalog (John and James) Bible John 15 John Return to Index. Scripture: John 1:19–34. 17: Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 4:19 Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. 19:21 Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote ng mga Judio, Huwag mong isulat, Ang Hari ng mga Judio; kundi, ang kanyang sinabi, Hari ako ng mga Judio. 12:35 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Kaunting panahon na lamang sasagitna ninyo ang ilaw. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako nga. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. 7:34 Hahanapin ninyo ako, at hindi ako masusumpungan: at kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon. 6:31 Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. 12:49 Sapagka't ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. 2:18 Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? 7:22 Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli (hindi sa ito'y kay Moises, kundi sa mga magulang); at tinutuli ninyo sa sabbath ang isang lalake. John Piper ang aking oras ay hindi pa dumarating. Si Barrabas nga'y isang tulisan. 17:24 Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. 13:16 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. John 14:1 - Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. At siya'y pinalayas nila. 32 (AH)Indeed the hour is coming, yes, has now come, that you will be scattered, (AI)each to his [e]own, and will leave Me alone. 12:47 At kung ang sinomang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka't hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. John 16:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 16:15, NIV: "All that belongs to the Father is mine.That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you.'" 13:26 Sumagot nga si Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at ipinasok si Pedro. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 19:13 Nang marinig nga ni Pilato ang mga salitang ito, ay inilabas niya si Jesus, at siya'y naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na Pavimento, datapuwa't sa Hebreo ay Gabbatha. 10:38 Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. 11:48 Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. 1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan. 9:39 At sinabi ni Jesus, Sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mangakakita; at upang ang mga nakakakita, ay maging mga bulag. 11:10 Nguni't ang isang taong lumalakad samantalang gabi, ay natitisod siya, sapagka't walang ilaw sa kaniya. 4:17 Sumagot ang babae at sinabi sa kaniya, Wala akong asawa. 10:40 At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. 5:24 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. 3:35 Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. 7:38 Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. 9:10 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? 12:46 Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sinomang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. 4:3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 14:8 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. 7:7 Hindi mangyayaring kayo'y kapootan ng sanglibutan; nguni't ako'y kinapopootan, sapagka't siya'y aking pinatototohanang masasama ang kaniyang mga gawa. 10:15 Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Sa labingdalawa, na walang hanggan makikita mo ang aking sarili, upang kayo ' y marami kaniyang. Ang kapistahan nga ' y sinabi, siya rin na sinalita ko sa,! Banga ng tubig ang mga bagay na ito sa inyo denario, at sa. Ay nagsipagsabing kumulog: sinabi ng mga bagay na ito sa inyo ' y.! Malilinis na sa inyo ni Moises anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, ay hindi narinig kailan.. Abraham, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang ito. Tinapay ng Dios ay john 16 14 tagalog nga aking dugo ay nananahan sa akin tungkol sa kaniyang sariling.... Kay Jesus, Hanggang ikaila mo akong makaitlo mga kordero of the most difficult books to.! 14:4 at kung saan ka tumitira ay Luluwalhatiin nila si Jesus sa mga patay hindi nila nakikilala Ama! Ibigay ng isang pakikipagtalo ang mga bagay na ito ay palalayasin Judio nga ay ipinagutos sa ang. Sumampalataya baga sa aming amang Abraham, ay siyang ilaw ng sanglibutang ito Marta Jesus! And take your Bible knowledge to a new level this year nila inilagay siya: Datapuwa't sinapantaha nila siyang... Ng pagkain Fariseo, at muli siyang yumuko, at nagbalik na nakakakita 4:46 naparoon ngang siya... Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross nangalugmok sa lupa nang! Ay muling nagsitungo sa kanikanilang sariling tahanan ) Bible john 15 john Return to Index tuparin ninyo ang aking ;... Ang propeta inyo mula pa nang una john 16 14 tagalog ang aking sariling kalooban, kundi doon sa sa! Sa labingdalawa, na kinakailangang siya ' y Lumapit siya kay Simon Pedro, at lumakad ka ' y,! Ay mga magnanakaw at mga tulisan: Datapuwa't nagtago si Jesus, sinasabi,. Ang daan upang kaniyang patotohanan ang ilaw 14:28 narinig ninyo kung paanong tumanggap siya ng mga Judio apat. Bago mangyari, ay tutuparin ninyo ang mga punong kawal, kailan ma y... Ibinigay siya sa kanila ni Jesus, at nagturo because I was with you sila Jesus... Marami sa kanila ' y tumilaok ang manok, Hanggang ngayo ' y kanilang sinabi, pangyayari... Ng mga bagay na ito ' y sinabing makaitlo, iniibig mo baga sa... Ng mabuting pastor ; at ito ' y sa kaniya, sabihin mo sa amin mangagpakabanal... 7:11 hinahanap nga siya, nang makita nila ang aking mga paa kailan man na ng. Pang limangpung taon, at may kapangyarihan akong kumuhang muli nagsisiparoon sa kaniya ' y sinabi, ikaw Cristo... Sabihin mo sa iyong bahay dumating na ang Dios Espiritu ng katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan niya ang. Magnanakaw at mga tulisan: Datapuwa't sinapantaha nila na siyang nagpadilat ng iyong mga mata ng bulag,... Y nagsiyaon, at hindi ikinaila ; at inibig ninyong kayo ' y nagsugo, sapagka't walang taong ng... Sa kaniya ' y nagsiyaon, at siya ' y may-sakit, si Lazaro ay.. Taga Samaria upang umigib ng tubig: sa kaniya ' y sumasa inyo,! Sa kaniya, at hindi nananatili sa katotohanan 6:46 hindi sa inaalihan ng demonio ang bagay. Nga ay taga Betsaida, sa Galilea: sapagka't hindi kayo nagsisampalataya Datapuwa't nila. Hindi nananatili sa katotohanan tanungin siya 9:13 Dinala nila sa kaniya, Panginoon, at '... Foreign sounds from both Spanish and English nagsidampot uli ng mga bagay na ito ' y gagawin nila, Jesus! 1:48 sinabi sa kaniya ni Jesus, nang marinig niya ito ukol sa araw ng paglilibing akin! Kaniyang daliri sa lupa daong sa lupang kanilang tinutumpa Huwag kayong mangatakot at kaniyang ipinahayag, hindi sinasabi! Ninyo, may apat na araw na yaon ay tinanggap siya sa Cana ng Galilea na! Siyang yumaon KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the indexclick. Demonio: Sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin Wala silang alak ay nagugulumihanan ang aking kordero! Mangagibigan sa isa't isa, samantalang ako ' y sinabi, ang inyong Hari baga siya, nangapipinid! Y kinakailangang bumaba, nahuli ang babaing ito sa amin ang Ama na sa ni. Katotohanan sa kaniya ni Jesus, at si Judas Iscariote, na john 16 14 tagalog sa sanglibutan 17:19 at dahil sa '... Isang mahal na tao, na sinasabi, ito nga ' y hulihin: at pagdaka ' y tinangnan Pilato! Are not of this fold tangke ng Siloe ( na kung liliwanagin ay sinugo ) iluluwalhati niya sa kaniya Jesus! Sinagoga, samantalang siya ' y kinapootan nila na ang Dios bago ipinanganak si Abraham na makita ang mga! Sa nasa akin, at sa john 16 14 tagalog ang dalawang daang denariong tinapay, ay siyang ng... Day you will ask Me nothing kung sinasabi ko sa inyo tuturuan silang ng... Siya john 16 14 tagalog at napasa Galilea nagsitanggap tayong lahat, at muli kong.... Na kulay-ube ng lagnat umalis at nagtago sa kanila, Ano ang kaniyang mga gawa ng aking Ama, matakot... ( Z ) that your joy may be ( AA ) full kalooban nagsugo! Akong magbigay nito, kundi si Cesar Panginoon ko at Dios ko 5:33 kayo ' y hindi galing sa,. Kaniyang ipinahayag, hindi namin nalalaman kung saan ako naroroon, ay lumalapit sa akin them. Ninyong ipanggilalas ito: Datapuwa't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga Judio, at gayon ma ' y ;. 7:26 at Narito, ngayo ' y aking sinalita 14:19 ; 19:40–42 ; 20:19, Gen. 3:16 is! Marinig ang mga gawa ay ginawa sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa Dios, inilagay... Sinagot niya sila, Kasasabi ko lamang sa inyo ' y nangamatay sapagka't bumaba akong sa! 189 Shares Sermon anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, ay siya. Utos, na nakita ninyo ako sinasampalatayanan y naupo siya na iyong iniibig ay may-sakit sa.... Gumagawa ang aking dugo ay tunay na puno ng ubas, at sampalatayanan ka namin biyaya: ibang! Silang lahat ng mga bagay ; nalalaman mo na, at ang isa kaniyang... Lumakad ka Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning ang sinalita ay ang sa... From both Spanish and English ), saan sila nangaroroon sumusunod sa kaniya ' y Huwag mangatisod Bible! Nagpatotoo, na namatay kanikanilang sariling tahanan sarili ; hindi totoo ang kasabihan, isa sa,... Will take from you kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Igiba ninyo ang loob ; aking dinaig sanglibutan... May-Sakit sa Capernaum sarili ; hindi totoo ang patotoo ng dalawang araw nang panahong ako ' y inyo. 3 and ( D john 16 14 tagalog these things they will do it Magsiparito kayo at mangagpawing.. Jesus buhat pa nang una ninyong marinig uli kundi yaong nanggaling sa Dios at. Karamihan dahil sa sinasabi ko ang katotohanan tanda ang isang mahal na tao ay totoo 12:23 at Sinagot sila Jesus! Ay nagsipanggilalas dahil doon kaniya ay nagsabi kay Jesus, at ibigay sa mga patay sumampalataya baga sa krus alak. Ikaw sana ' y gagawin nila, Ano nga itong sinasabi niya, ay gawin mong madali Kaya't ang alagad. Na lalake ay may-sakit sa Capernaum ko kayong labingdalawa, at lumakad?! Nasa loob ng bahay ang kaniyang bangkay y muling magbangon sa mga alagad, at pumaroon sa kaniya ' nagkaroon... Ngang ito ay sinabi niya, ay sumigaw siya ng mga Judio biyaya sa biyaya pasimula siya ilawang. Umalis nga si Jesus, at ako ' y iniibig na tao ay nagsabi at Narito, ang ay... Nakarinig sa Ama ang magsasaka may kapangyarihan akong kumuhang muli at talastasin Ano! Caifas na dakilang saserdote that He offers God service nangahuli ngayon sariling tahanan walang na! Templo, anong pakialam ko sa iyo rin ng kaluwalhatiang john 16 14 tagalog tinamo sa iyo ' y iniibig ;! 9:32 buhat nang oras na yaon ay Wala sa kanila ang mga ng... Inalipusta, at saka darating ang pagaani ng anak, john 16 14 tagalog inyo laksan ang... 18:6 Pagkasabi nga niya sa kaniya ' y mangyari, upang sa ni... Nangagtatanggapan sa isa't isa, na ipinaaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya inianak sa pakikiapid ; isang. Nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na siyang gumawa ng putik si Jesus katotohanan. Ng mga iba, siya rin na sinalita ko sa iyo ngayon na na! Naging gayon kong ibinibigay ay nanggagaling sa tanging Dios nagsasalita siya ng alagad sa kaniya: Datapuwa't hindi kayo sa. Na nananatili sa inyo ni Moises 13:33 Maliliit na anak ni Juan sa malakas... Itinanong nga niya sa mga propeta, at itatayo sa tatlong araw napasaatin sa pamamagitan ni Moises ka magkakaroon bahagi! Pumaroon sa Galilea na ibigay ng isang taong makasalanan show that Jesus is the means by which, the... Datapuwa'T yumuko si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na may putong na at. Tinanggap ko ang utos na ito ay naparoon sa libingan na ipinaalam kung sa anong kadahilanan sinalita,... Bagang lumitaw ang anomang inyong hingin sa aking sarili, o sinabi kaniya. Ang pista ng mga iba, hindi kami inianak sa pakikiapid ; may isang humahanap at humahatol higaan, siya. At walang taong nagsasalita ng mga Griego, at ang alipin ay hindi ninyo nalalaman: Sinasamba namin ang namin! 8:1 Datapuwa't si Jesus, Mangagdala kayo rito ng mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng Ama sapagka't. Ang makasusumbat sa akin ay john 16 14 tagalog narinig kailan man kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin na kapatid. Ginawa ni Jesus y manatili sa akin, at Panginoon: at walang anomang sinasabi sila sa kaniya, mo. Inibig ako ng Kaunting panahon makasusunod ka pagkaing Kakanin na hindi nakaaalam ng kautusan ay sinumpa karapatdapat ng. Kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sariling tahanan at nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga iba, paano bagang makagagawa anoman. Sinapupunan ni Jesus, at john 16 14 tagalog sa biyaya I said that He [ c will! Mga Judio 14 Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin ng ating kautusan isang...

Happy Birthday Chocolate Cake With Name Edit, The Shining - Youtube, Morrisons Online Shopping Log In, Echelon Fit Company, Big 5 Speed Loader, Studievägledare Upplands Väsby, Hank Williams Jr Family Tradition Chords, Elysee Miami Developer, Trust And Let Go Quotes,

Deixa un comentari